Local News

Anu bala ang imo mangin kapalaran sa sining tuig 2023 suno sa imo zodiac sign ukon horoscope?

Basi sa prediction sang mga Chinese Feng Shui experts, ining year of the water rabbit, ang mangin elemento sang manggad amo ang kalayo kag ang lucky color sa sini nga tuig amo ang futchia pink.

Ang rabbit nagasimbolo sang malawig nga kabuhi, paghidait kag kabuganaan. samtang ang iban sa mga tawo ginalantaw man nga rabbit ukon kunejo simbolo ang vigilant, quicked-minded wilty kag indigenous.

Ang color nga fuchia pink naga simbolo sang kabuganaan kag utang.

Lucky numbers

3, 4, 6 kag mga numero nga naga-unod sang nsambit nga mga numero katulad sang 23, 34, 46.

Lucky days

26th, 27th, and 29th basi sa chinese lunar month.

Lucky colors

Red, pink, purple, blue Lucky flowers: plantain lily, jasmin.

Lucky directions

East, south and north west.

Lucky months

The 1st, 4th, 8th and 11th Chinese lunar months.

Samtang likawan ang mga masunod nga mga unlucky things sining tuig sang water rabbit.

Unlucky numbers

1, 7 and 8

Unlucky colors

Dark brown, dark yellow, white.

Unlucky directions

North, west ang south west.

Most compatible zodiac sign

Pisces & Taurus

Sining 2023 ang Pisces nga naga simbolo sang tubig kag Taurus nga nagasimbolo naman sang kalibutan naga presentar sang madinalag-on nga kombinasyon tungod sang pag-balansi sang katawhay kag kainit nga nagadulot sang stability emotion kag sensibility sa mga couple.

Taurus & Cancer

Close bond both physically and emotionaly ang mangin rason agud nga pabilin ang relasyon sang sining duha ka mga zodiac sign, tungod ang pag-intindihanay amo ang magapabaskog pagid sang ila pag upod.

Cancer & Pisces

Ining duha ka mga simbolo sang tuig magatrabaho para mangin mapag-on kag mangin makahulugan ang ila connnection sa isa kag isa.

Gemini & Aries

Dapat nga pabaskugon ang balatyagon agud mangin intense pagid ang sensation sa ila pinalanggga. Ini man ginakabig nga perfect match tungod ang kada isa open minded.

Libra & Aries

Ining duwa ka zodiac sign is incridible nga magadala sang tuman nga kasadya sa ila mga partners. Sagittarius & Leo ang ila paghigugma-anay mangin adventurous, opang responsible gihapon sa ila relasyon.

Aquarius & Gemini

Magatrabaho sang magkaupod agud maka buhat sang maayo nga para sa ikaayo sang ila pag upod kag relasyon.

Virgo & Capricorn

Magpili sang maayo when it comes to love, agud hindi makompromiso kinahanglan magpabahin sa mga tawo nga self-confident, assertio, kag may healty sense of responsipility.

Matuod bala ang mga zodiac sign?

Suno sa pagtuon sang mga astrologers, madamo sang mga tawo ang nagapati nga ang posisyon sang mga bitoon kag sang mga planeta ang naga-apekto sa kabuhi sang tawo sa matag-adlaw sini nga kabuhi. Apang mas madamo sa mga tawo ang wala nagapati nga ang mga zodiac signs tungod kay para sa kadam-an ilabi na gid sa mga nagatuon sa bibliya nga ini isa lang ka palanan-awan ukon nagapabilin nga isa lang ka alamat ukon (myth).

May kamatu-oran bala Ang zodiac sign?

Madamo sa mga tawo ang nagapati nga may kamatu-oran ang zodiac sign bangud kay ang constellation sang mga bitoon kag sang mga planeta matuod nga nakita sa kahawaan. Apang wala naman sing may makapamtuod nga pinaagi sa mga sinyales nga makita sa mga bitoon kag planeta ini nakapakita man sang matuod nga matabo ukon maga-apekto sa kabuhi sang tawo.

Vicente Bellano Jr.

Educator, broadcaster, newscaster. Loves to analyze and make sense to the news around.
Follow Me:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *